Algemene Voorwaarden

1. ZAANSE MEESTERS ADVOCATEN

Zaanse Meesters Advocaten is een kostenmaatschap die bestaat uit natuurlijke personen. Op verzoek wordt een lijst van de maten toegezonden.

2. REIKWIJDTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de advocaat gesloten overeenkomsten, ongeacht in welke hoedanigheid worden verricht (advocaat, bindend adviseur of anderszins). De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die in dat geval bekend worden verondersteld. Niet alleen Zaanse Meesters Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor ex-medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Zaanse Meesters hebben verlaten.

De toepassing van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de cliënt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. OPDRACHTEN

Alle opdrachten van cliënten beschouwt Zaanse Meesters Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. Derden kunnen aan de uitvoering van de door Zaanse Meesters Advocaten verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Zaanse Meesters Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat Zaanse Meesters Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Zaanse Meesters Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Zaanse Meesters Advocaten afgesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico dat Zaanse Meesters Advocaten in verband met die verzekering draagt.

4. INSCHAKELING VAN DERDEN

Indien in verband met de aan Zaanse Meesters Advocaten verleende opdracht derden worden ingeschakeld zal Zaanse Meesters Advocaten indien mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zaanse Meesters Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten en of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de diensten. Zaanse Meesters Advocaten heeft het recht een beperking van de aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen namens de cliënt te aanvaarden.

5. HONORARIUM EN VERSCHOTTEN

Tenzij anders is overeengekomen is de cliënt aan Zaanse Meesters honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het met de betreffende advocaat overeengekomen uurtarief.

De door Zaanse Meesters voor de opdrachtgever betaalde verschotten ( dit zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten etc.) zullen apart in rekening worden gebracht. Zaanse Meesters advocaten behoudt zich het recht voor om eerst tot betaling van de verschotten over te gaan nadat de opdrachtgever het betreffend bedrag op het daartoe opgegeven bankrekeningnummer heeft overgemaakt.

Ter dekking van algemene kantoorkosten (o.a.porti, telefoon, fax- en kopieerkosten ) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

6. VOORSCHOT

Zaanse Meesters kan van de cliënt een voorschot vorderen alvorens met de opdracht aan te vangen of ter voortzetting van haar dienstverlening. Bij uitblijven van betaling is Zaanse Meesters bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Een voorschot wordt verrekend bij het einde van de opdracht met de laatste openstaande declaratie. Dit geldt ook als het gaat om een eenzijdige beëindiging van de opdracht door de cliënt. Tevens is Zaanse Meesters Advocaten bevoegd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in andere zaken.

7. DECLARATIE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden kunnen periodiek aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht conform de daartoe gemaakte afspraak. De betalingstermijn bedraagt twee weken te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij uitblijven van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is Zaanse Meesters Advocaten gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Zaanse Meesters is dan gerechtigd om een kosteloze aanmaning te sturen waarin nogmaals betaling wordt gevorderd van de openstaande factuur. Wanneer binnen 14 dagen na aanmaning het verschuldigde bedrag alsnog wordt voldaan worden er geen incassokosten berekend. Als dit niet het geval is dan is Zaanse Meesters gerechtigd om de incassokosten (volgens de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten/ BIK) door te berekenen vermeerderd met de BTW daarover.

Indien er niet wordt betaald is Zaanse Meesters gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Zaanse Meesters is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van de opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

8. STICHTING DERDENREKENING

Zaanse Meesters Advocaten heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting beheer derdengelden Groenenberg welke ten behoeve van Zaanse Meesters Advocaten de voor advocaten verplichte derdengeldenrekening beheert. Zaanse Meesters sluit mede namens Stichting beheer derdengelden Groenenberg iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met het door enige bank niet hebben voldaan aan haar verplichtingen. Zaanse Meesters Advocaten en Stichting beheer derdengelden Groenenberg  zijn na verkregen schriftelijke toestemming van cliënt, gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden tot betaling van hetgeen de cliënt aan Zaanse Meesters Advocaten verschuldigd is.

9. VERNIETIGING AFGEHANDELDE DOSSIERS

Het dossier wordt gedurende een periode van 5 jaar (10 jaar in geval van letselschade) nadat de opdracht is afgehandeld bewaard waarna het Zaanse Meesters vrijstaat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

10. GESCHILLEN

Voor alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de door of namens Zaanse Meesters verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden kan een beroep worden gedaan op de interne klachtenprocedure.

Te allen tijde kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Holland. Op de rechtsverhouding tussen Zaanse Meesters Advocaten en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1      Indien de uitvoering van een opdracht door Zaanse Meesters Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Zaanse Meesters Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Zaanse Meesters Advocaten komt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

11.2      Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 11.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie.

11.3      Bij het inschakelen van derden door het kantoor en/of Zaanse Meesters Advocaten, zal het kantoor en/of Zaanse Meesters Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor en/of Zaanse Meesters Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen door deze derden niet aansprakelijk.

11.4     Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Zaanse Meesters Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

11.5      De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor en/of Zaanse Meesters Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door kantoor en/of Zaanse Meesters Advocateningeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor en/of Zaanse Meesters Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software, gegevens bestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen.

11.6      De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Zaanse Meesters Advocaten en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.

11.7      Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Zaanse Meesters Advocaten voor die schade.

12. WAARNEMING

Bij ontstentenis van mr. S.L. Sarin zal op het gebied van vreemdelingenrecht worden waargenomen door mr. drs. J.E. Groenenberg, advocaat te Nieuw-Vennep.

Zaandam, 5 Juni 2021

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Zaanse Meesters Advocaten (www.zaansemeesters.nl). De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de receptie van het kantoor van Zaanse Meesters Advocaten in Zaandam aan de Pieter Ghijsenlaan 24 D, 1506 PV en worden op verzoek kosteloos toegezonden.