Zaanse Meesters Advocaten, verder te noemen: Zaanse Meesters, gevestigd te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81932456, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Zaanse Meesters met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Zaanse Meesters persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. gegevens van derden die direct betrokken zijn bij een mogelijk rechtsgeding van cliënten;

c. bezoekers aan het kantoorgebouw van Zaanse Meesters;

d. bezoekers van de website van Zaanse Meesters;

e. deelnemers aan bijeenkomsten van Zaanse Meesters;

f. sollicitanten;

g. alle overige personen die met Zaanse Meesters contact opnemen of van wie Zaanse Meesters persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van medewerkers en student-stagiaires.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Zaanse Meesters verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of web formulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;

b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Zaanse Meesters zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking

Zaanse Meesters verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;

d. het onderhouden van contact, door toezending van uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

e. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;

f. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;

g. het verbeteren van de kantoorwebsite (www.zaansemeesters.nl);

h. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

i. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Zaanse Meesters verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);

c. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een kantoornieuwsbrief.

5. Verwerkers

Zaanse Meesters kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Zaanse Meesters persoonsgegevens verwerken. Zaanse Meesters sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Zaanse Meesters maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Zaanse Meesters deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure, zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij, het sluiten van een overeenkomst met (de advocaat van) andere contractspartijen, het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Zaanse Meesters deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Zaanse Meesters geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Zaanse Meesters er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Zaanse Meesters bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zaanse Meesters hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. papieren werkdossier: 5 jaar na afronding van de zaak, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een voorbehoud in een letselschadezaak, waardoor een langere bewaartermijn gewenst is;

b. digitaal zaakdossier: 5 jaar na afronding van de zaak, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een voorbehoud in een letselschadezaak, waardoor een langere bewaartermijn gewenst is;

c. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

d. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website (www.zaansemeesters.nl) en ontvangers van nieuwsbrieven van [Zaanse Meesters]: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement

Zaanse Meesters kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van [Zaanse Meesters] gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Zaanse Meesters te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Zaanse Meesters door een e-mailbericht te sturen naar info@zaansemeesters.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Zaanse Meesters persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Zaanse Meesters door een e-mailbericht te sturen naar info@zaansemeesters.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

DISCLAIMER

Op de website van Zaanse Meesters Advocaten wordt informatie aangeboden bij wijze van algemene informatieverschaffing. Hoewel bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Zaanse Meesters Advocaten niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is.

Zaanse Meesters Advocaten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. Zonder voorafgaand deskundig advies dient u niet te handelen op grond van informatie op deze website.

Zaanse Meesters Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden welke vanuit de site van Zaanse Meesters Advocaten is doorverwezen.