Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Sinds 1 januari 2006 zijn de van toepassing zijnde regels van dwingend- en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

In art. 7:925 lid 1 BW wordt de definitie van de verzekeringsovereenkomst gegeven. Hieruit blijkt dat de verzekeringsovereenkomst een kansovereenkomst is, waarbij het van een onzekere gebeurtenis afhangt of er tot uitkering wordt overgegaan.

Er wordt in het Burgerlijk Wetboek een onderscheid gemaakt tussen de schadeverzekering en de sommenverzekering. Bij een schadeverzekering wordt de schade van de verzekerde vergoed en bij de sommenverzekering wordt een bedrag uitbetaald, waarbij het niet van belang is of de verzekerde schade heeft geleden of niet. Een voorbeeld van een sommenverzekering is de levensverzekering.

Ons kantoor weet de weg in de regels van het verzekeringsrecht. Wij staan u dan ook graag bij in geval van problemen.

De advocaat mr. J.A.C. Bruin kan u bijstaan op dit rechtsgebied.